Projekta rezultāti

Aktivitāte Nr. 1
"Jaunas zinātniskās grupas izveide"

Jauna grupa:
1
Aktivitāte Nr. 2
"Pētniecība"
Jaunas tehnoloģijas apraksts (plānots 1):

1


Oriģinālie zinātniskie raksti Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos (plānots 6):

7.5


Oriģinālie zinātniskie raksti žurnālos, kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa (plānots 4):

8.5


Jauno zinātnieku vai doktoranta vai doktora grāda pretendentes referāti par izpētes rezultātiem publisko starptautiskās zinātniskās konferencēs vismaz vienu reizi gadā (plānots 8):

16


Referāti par izpētes rezultātiem publisko starptautiskās zinātniskās konferencēs (plānots 6):

9


Aktivitāte Nr. 3
"Jaunu darba vietu izveide"
Saglabātās zinātnisko darbinieku darba vietas:
    t.sk. pētnieku darba vietas:

Jaunu darbinieku darba vietas:
    t.sk. pētnieku darba vietas:


5 PLE
5 PLE

1 PLE
1 PLE


Ieguldījums tavā nākotnē

ESF
ES

CFI LU

Projekta realizācijas vieta:
Latvijas Universitātes
Cietvielu fizikas institūts